ODPOČET PLYNOMEROV

Oznamujeme občanom, že od 14.mája doručovateľky miestnej pošty postupne vykonávajú odpočet spotreby plynu v domácnostiach.
Žiadame občanov o sprístupnenie plynomerov, nakoľko doručovateľky sú povinné stav plynomeru odfotiť do registračného prístroja. Z tohto dôvodu nie je možné a nepostačuje stav plynomeru odpísať a nechať na viditeľnom mieste.

ANEO - SEPAROVANÝ ZBER

Spoločnosť ANEO organizuje separovaný zber elektronického odpadu v piatok 20.5.2016 o 8:00 hod.
V čase od 7:00-8:00 hod si vyneste pred dom (na viditeľnom a dostupnom mieste) staré nepotrebné elektrické a elektronické zariadenia (staré rádiá, TV prijímače, počítače, práčky, mikrovlnky, sporáky, chladničky, mrazničky, vysávače, rýchlovarné kanvice a pod.)
Všetky vyložené elektrozariadenia musia byť kompletné, nerozbité a musia obsahovať všetky komponenty a konštrukčné dielce, inak nebudú pracovníkmi odobraté.
Vykrádanie hodnotných častí elektroodpadu je porušením zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a takýto priestupok bude oznámený najbližšiemu oddeleniu Policajného zboru.

Čistenie komínov - oprava termínu!

Z technických príčin sa neuskutočnilo na PARNASE a NA VÝSLNÍ čistenie komínov dňa 7. mája, preto dávame do pozornosti nový termín čistenia komínov v tejto lokalite a to dňa 21.5.2016
Spoločnosť sa všetkým ospravedlňuje.

VÝBEROVÉ KONANIE na riaditeľa MATERSKEJ ŠKOLY

Zriaďovateľ OBEC BIELY KOSTOL
v y h l a s u j e podľa ustanovenia § 3 a § 4 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve
a školskej samospráve v znení neskorších predpisov a ustanovenia § 5 zákona č. 552/2003 Z.z.
o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

VÝBEROVÉ KONANIE na obsadenie funkcie
riaditeľa/-ky Materskej školy v BIELOM KOSTOLE.

Požadované kvalifikačné predpoklady pre uchádzačov:
- odborná a pedagogická spôsobilosť požadovaná pre materské školy v zmysle vyhlášky MŠ SR č.
437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky
pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov,
- najmenej päť rokov pedagogickej praxe,

Iné kritériá a požiadavky:
- znalosť príslušnej legislatívy,
- komunikatívnosť,
- riadiace a organizačné schopnosti,
- osobné a morálne predpoklady,
- zdravotná spôsobilosť na prácu,
- spôsobilosť používať slovenský jazyk v úradnom styku,
- práca s počítačom.
Zoznam dokladov, ktoré účastník predkladá do výberového konania:
- prihláška do výberového konania,
- profesijný životopis,
- overené kópie dokladov o vzdelaní,
- výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace,
- potvrdenie o odbornej a pedagogickej praxi,
- písomne spracovaná koncepcia pre príslušnú materskú školu,
- súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania podľa zákona č.
122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
Prihlášky zasielajte v termíne do 17.6.2016 na adresu:
Obec Biely Kostol, Pionierske námestie 18, 919 34 Biely Kostol
Obálku označte: „Výberové konanie – riaditeľ MŠ“.
„ Neotvárať „
Vyhlasovateľ výberového konania si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania
uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky. Uchádzačom, ktorí splnia podmienky, bude
termín a miesto výberového konania oznámený písomne najmenej 7 dní pred jeho konaním.Kontakt

Obec Biely Kostol
Pionierske námestie č. 18
919 34 Biely Kostol

Tel.: 033/55 22 800
Mobil: 0911/551 997
E-mail:

Kalendár podujatí

máj 2016
Po Ut St Št Pi So Ne
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5