VÝZVA na kosenie pozemkov!

V Ý Z V A
na kosenie zaburinených pozemkov
Vážení majitelia pozemkov, obyvatelia, developeri !

Obec Biely Kostol vás dôrazne vyzýva na pravidelné udržiavanie vašich pozemkov (záhrady, dvory, neobrábaná orná pôda...) – jedná sa najmä o vykosenie zaburinených pozemkov.

Predkladáme vám niektoré základné informácie o povinnosti udržiavať vaše nehnuteľnosti. Nedodržiavaním týchto pravidiel sa dopúšťate porušenia zákona. Vzhľadom na veľký počet pozemkov, kde burina dorastá do značných výšok, množia sa na nej rastliny, ktorých výtrusy a semená sa šíria do okolia a znehodnocujú priľahlé pozemky, vyzývame vás k odstráneniu takéhoto nežiadúceho stavu. Veľkým rizikom zaburinenia je aj šírenie semien alergénov, často inváznych rastlín, ktoré najmä našim najmenším a starším občanom môžu spôsobovať veľké zdravotné riziká.

Takmer na každom z týchto zaburinených pozemkov nájdete ambróziu palinolistú, durman či topinambur, na ktoré sa vzťahujú prísne pravidlá pre zamedzovanie ich šírenia (§2 a §3 Vyhlášky č. 24/2003 Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny – a jej novely č. 173/2011)

Zákon č. 220/2004 Z.z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov ukladá podľa § 3 ods. l písmeno b) z vlastníkom, nájomcom a správcom poľnohospodárskej pôdy povinnosť predchádzať výskytu a šíreniu burín na neobrábaných pozemkoch.

V zmysle zákona č. 193/2005 Z.z O rastlinolekárskej starostlivosti a zákona č. 543/2002 Z.z. O ochrane prírody a krajiny - každý vlastník je povinný zo zákona chrániť prirodzené funkcie poľnohospodárskej pôdy, ktorá je nezastupiteľnou zložkou životného prostredia.

Vlastníci neudržiavaných a zaburinených pozemkov svojou nečinnosťou ohrozujú aj susedné pozemky. Občiansky zákonník v § 127 ukladá každému vlastníkovi veci alebo pozemku povinnosť zdržať sa všetkého, čím by nad mieru primeranú pomerom obťažoval iného alebo čím by vážne ohrozoval výkon jeho práv.

Za nesplnenie zákonných povinností bude musieť obec pristúpiť k riešeniu situácie v rámci platnej legislatívy (aj uložením pokút).

Varenie gulášu + program pre deti.

Obecný úrad v Bielom Kostole v spolupráci s futbalovým klubom Biely Kostol "starí páni" a miestnou organizáciou zväzu záhradkárov usporiada dňa 11.6.2016, t.j. v sobotu súťaž vo varení gulášu. Akcia sa uskutoční na miestnom futbalovom ihrisku so začiatkom o 9:00 hod.
V popoludňajších hodinách akcia pokračuje programom pre deti, kde sa deti zúčastnia na rôznych súťažiach a zabavia sa na skákacom hrade.
Srdečne Vás všetkých pozývame.  
coollaughing

Jedinečná benefičná show

Dňa 18.6.2016 o 18:00 hod sa v Kultúrnom dome Biely Kostol uskutoční RAKS FARAH FESTIVAL, jedinečná benefičná show moderných orientálnych a etnických tancov za účelom podpory ONKOLOGICKEJ KLINIKY v Trnave.
smile   Budeme radi ak podporíte túto akciu svojou prítomnosťou.   smile
Vstupné 3€

Kontakt

Obec Biely Kostol
Pionierske námestie č. 18
919 34 Biely Kostol

Tel.: 033/55 22 800
Mobil: 0911/551 997
E-mail:

Kalendár podujatí

jún 2016
Po Ut St Št Pi So Ne
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3