Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Obec Biely Kostol, ako orgán ochrany prírody a krajiny podľa § 3 ods. 6 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 10.08.2016 začala na základe žiadosti Michaely Líškovej, Veterná č.20 917 01 Trnava, konanie č. BKO-266/2016 o vydanie súhlasu na výrub stromov – 1 ks smrek – rastúci na pozemku parc.č. 559/2 v k.ú. Biely Kostol vo vlastníctve žiadateľa z dôvodu výstavby rodinného domu. Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných dní odo dňa zverejnenia písomne, alebo elektronicky na adresu: .

INFO cez SMS!

Prosíme občanov, ktorí si ešte na Obecnom úrade nenahlásili telefónne číslo pre službu zasielania informácii cez SMS-ky a majú o túto službu záujem, aby prišli na Obecný úrad vyplniť tlačivo, nakoľko táto služba nebude sprístupnená, ak nebudeme mať dostatočný počet telefónnych čísiel.

Brigáda v materskej škole!!!

Materská škola v Bielom Kostole pozýva rodičov detí na brigádu do areálu materskej školy. Budú sa robiť terénne úpravy okolo novovybudovaného bezpečného povrchu pod preliezačkou LOĎ.
Prosíme rodičov, aby si priniesli náradie (lopatu, rýľ, hrable). Brigáda sa uskutoční 16.8.2016 (t.j. utorok) o 16.00 hodine. Prosíme, aby sa do brigády zapojili aj rodičia novoprijatých detí.
Ďakujeme.
Tešíme sa na Vašu účasť.smile

Kontakt

Obec Biely Kostol
Pionierske námestie č. 18
919 34 Biely Kostol

Tel.: 033/55 22 800
Mobil: 0911/551 997
E-mail:

Kalendár podujatí

august 2016
Po Ut St Št Pi So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4