Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Starosta obce

Starosta obce: Ing. arch. Pavol Kováčstarosta

Adresa: Poľovnícka č.76, Biely Kostol  
Telefón: 033/533 28 79
E-mail: starosta@bielykostol.sk

 

Narodený 17.11.1956 v v Trnave; ženatý, 2 deti
Vzdelanie: Fakulta architektúry SVŠT Bratislava, Ústav súdneho inžinierstva Žilinskej univerzity

Starosta je predstaviteľom obce a jej najvyšším výkonným orgánom. Funkcia starostu je verejnou funkciou. Volia ho obyvatelia obce v priamych voľbách na štyri roky. Výkon funkcie starostu sa končí uplynutím funkčného obdobia a zložením sľubu nového starostu.

Starosta obce zvoláva a vedie zasadnutia obecného zastupiteľstva, podpisuje ich uznesenia, zastupuje obec vo vzťahu k štátnym orgánom, k fyzickým i právnickým osobám, rozhoduje o všetkých veciach správy obce, ktoré nie sú zákonom alebo štatútom obce vyhradené obecnému zastupiteľstvu. Starosta je štatutárnym orgánom v majetkovoprávnych vzťahoch obce a v pracovnoprávnych vzťahoch zamestnancov obce. V administratívnoprávnych vzťahoch je správnym orgánom.

 

História štatutárov v predchádzajúcich obdobiach

  • 2010-2014 JUDr. Jozef Adámek
  • 2006-2010 JUDr. Jozef Adámek

  • 2002-2006 JUDr. Jozef Adámek

  • 2002-2006 JUDr. Jozef Adámek

  • 1998-2002 Ing. Daniela Heribanová

  • 1994-1998 Ing. Alojz Ščepán

  • 1993-1994 Jozef Lednický