Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Vyjadrenie sa k reakciám na poplatky za komunálny odpad

Typ: ostatné
odMinulý týždeň sme na obec obdržali maily a otázky a boli sme informovaní o diskusii na uzatvorenej FB stránke Za lepší Biely Kostol ohľadom poplatkov za komunálny odpad, rada by som sa k danej téme vyjadrila:
Od apríla 2021 obec zmenila zvozovú spoločnosť z dôvodu prechodu na množstvový zber

komunálneho odpadu. Táto zmena bola okrem iného aj z toho dôvodu, že paušálne platby za osobu v domácnosti nebolo objektívne. V priebehu mesiacov apríl - december sa monitoroval stav tvorby komunálneho odpadu v jednotlivých domácnostiach. Tomu predchádzala identifikácia nádob. Analýzou bolo zistené, že tvorba komunálneho odpadu na osobu v domácnostiach je dosť rozdielny. napr. jedna 4 členná domácnosť za rok vyprodukuje 100 kg komunálneho odpadu, iná 700 kg.  obe domácnosti platili doteraz rovnako.

Tak ako bolo niekoľkokrát avizované už minulý rok, obec pristúpila od roku 2022 k platbe za komunálny odpad na základe vyprodukovaného KO v roku 2021. Dva mesiace sa vypočítali modelové situácie , urobila sa analýza a vytváral vzorec na výpočet úhrady  tak, aby všetko bolo v súlade so zákonom. Sumarizáciou všetkých domácností nám konečný výsledok vyšiel tak, ako sme očakávali a na základe toho sa schválil finančný rozpočet na odpadové hospodárstvo. Návrh na vzorec výpočtu bol prediskutovaný s kompetentnými a konfrontovaný s ostatnými obcami, ktoré už tento množstvový zber KO zaviedli v roku 2020, čiže majú s tým väčšie skúsenosti. Bol preverený aj právnikmi - sledovali plnenie zákonných požiadaviek.

Boli dotazy, prečo do vzorca na výpočet  sa nepoužili objemy, ale hmotnosti. Množstvo odpadov sa sleduje v kilogramoch, čiže zaznamenáva sa hmotnosť a fakturuje sa poplatok podľa hmotnosti. Uvediem trochu prehnaný príklad:  je rozdiel mať 120 l peria a 120 l stavebného materiálu. Aj na skládke sa odpad váži, neberie sa objem a podľa hmotnosti sa odvíjajú poplatky.

Podľa analýzy je zrejmé, že domácnosti, ktoré separujú odpad, ich poplatok sa nezmenil resp. zlepšil.

Upozorňovali sme mnohých, že je zbytočné dávať si očipovať ďalšiu nádobu, nakoľko sa to odrazí i v platbe. Som osobne rada, že mnohí pri separovaní zistili , že im postačuje len jedna 120 l nádoba a dali si nádoby navyše odčipovať, lebo nie sú potrebné keďže začali separovať podľa pravidiel.

Radi by sme na tomto miesto opätovne vysvetlili princíp výpočtu, čiže vzorec:

Zákon 582/2004 Z.z. § 79 určuje poplatok ako:

Súčin frekvencie zvozov (t.j. 26 zvozov), sadzby (0,012 x množstvo vyprodukovaného odpadu v domácnosti v kg) a objemu zbernej nádoby (to sa vymedzilo spôsobom, že 120 l nádoba sa násobí hodnotou 1, 240 l nádoba hodnotou 1,1 – vysvetlené vo VZN o odpadoch.

Čiže domácnosť, ktorá má 120 l nádobu má nižší koeficient ako domácnosť, ktorá má 240 l nádobu.

Sadzba v zmysle zákona (§78) je stanovená od 0,0066 až po 0,1659, obec stanovila stred aj v súvislosti s predchádzajúcimi skúsenosťami na 0,012/kg KO.

Výpočet financovania odpadov bol zaslaný aj na Okresný úrad ŽP a na okresnú prokuratúru ešte
v januári. Nedošla žiadna negatívna odozva.

Informácia o zmene platenia za KO bola niekoľkokrát zverejnená na stránke obce, v občasníku Bielokostolčan a začiatkom decembra bol zverejnený návrh VZN o odpadoch, ku ktorému sa mohol vyjadriť každý obyvateľ obce. Počas 15 dní neprišla žiadna pripomienka. K návrhu VZN bola zorganizovaná pracovná porada poslancov, kde sa vyše dvoch hodín podrobne diskutovalo a objasňoval vzorec výpočtu. VZN bolo schválené 3/5 väčšinou poslancov a opakovane zverejnené na stránke obce. Ani v tejto fáze neprišla k dokumentu žiadna pripomienka. V januári sa na FB Za lepší Biely Kostol rozvírila diskusia na túto tému, obdržali sme otázky na platformu Opýtajte sa starostky a na tieto pripomienky sme reagovali.

Javí sa mi absurdné, aby jedna domácnosť, ktorá mala očipované dve 240 l nádoby a produkovala do nich odpad, tvrdila, že by mala platiť 3 eur/rok za zvoz KO.

Prosím, začnite sa na veci pozerať reálne, nie populisticky. Transformáciou odpadového hospodárstva sme ušetrili nemalé finančné prostriedky, ktoré by boli tento rok oveľa vyššie ak by sa prístup k odpadom nezmenil.

Teraz sa ukázala pravda a vyjasnilo sa kto za koho doteraz platil.

V závere by som upozornila na to, že ak plánujete používať nevyužitú nádobu na triedený odpad, dajte si ju prosím odčipovať, označiť aký druh triedeného odpadu sa do nádoby ukladá a až potom ju využívať na triedený odpad.

Iveta Paulová

starostka

 


Vytvorené: 4. 4. 2022
Posledná aktualizácia: 4. 4. 2022 14:46
Autor: Správce Webu