Navigácia

Výber jazyka

Obsah

VZN

Platné VZN do roku 2018 nájdete na úradnej tabuli v časti archívnych záznamov po zvolení príslušného roku.

Rok 2024

 VZN č.1/2024 o miestnom poplatku za rozvoj na území obce Biely Kostol - VZN 1 2024 o miestnom poplatku za rozvoj Typ: PDF dokument, Velkosť: 546.31 kB 

 

Rok 2023

VZN č.1/2023 o určení výšky fin. prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa MŠ alebo dieťa a žiaka ŠZ (134.2 kB) - VZN č.1/2023

VZN č.2/2023 o názvoch ulíc a verejných priestranstiev a o spôsobe číslovania budov v obci Biely Kostol - VZN č. 2/2023.pdf

VZN č.3/2023 o určení výšky finančných prostriedkov na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelanie a nákladadov spojených so stravovaním v Základnej škole v obci Biely Kostol - VZN č. 3/2023 (171.83 kB)

VZN č.4/2023 o miestnych daniach na území obce Biely Kostol - VZN č.4/2023 (160.18 kB)

VZN č. 5/2023 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov Materskej školy a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Biely Kostol- VZN č. 5/2023 (128.98 kB)

VZN č. 6/2023 o ustanovení miestneho poplatku za rozvoj na území obce Biely Kostol - VZN č. 6/2023 (174.87 kB)

VZN č. 7/2023 - o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce Biely Kostol  - VZN č. 7/2023 (579.74 kB)

VZN č. 8/2023 - o miestnych daniach na území obce Biely Kostol - VZN č.8/2023 Typ: PDF dokument, Velkosť: 196.44 kB

VZN č. 9/2023 - o participatívnom komunitnom rozpočte obce Biely Kostol - VZN 9/2023 o Participatívnom komunitnom rozpočte obce Biely Kostol Typ: PDF dokument, Velkosť: 272.57 kB

Rok 2022

VZN č.2/202 o povinnom zápise dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky, o určení termínu a spôsobe zápisu detí do 1. ročníka základnej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Biely Kostol - VZN č. 2/2022 (112.86 kB)

VZN č.5/2022 o verejnom poriadku na území obce Biely Kostol - VZN č. 5/2022 (195.71 kB)

VZN č.6/2022 Vyhlásenie Záväznej časti Zmien a doplnkov 05/2022 Územného plánu obce Biely Kostol VZN č.6/2022 (137.96 kB)

Príloha č.1 k VZN č.6/2022 (250.94 kB)

Príloha č.2 k VZN č.6/2022 (1.62 MB)

VZN č.7/2022 o nakladaní s odpadmi na území obce Biely Kostol - VZN č. 7/2022 

VZN č.8/2022 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov Materskej školy a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Biely Kostol - VZN č. 8/2022

VZN č.9/2022 o určení výšky finančných príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelanie a nákladov spojených so stravovaním v Základnej škole v obci Biely Kostol - VZN č. 9/2022

VZN č.10/2022 o miestnom poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad na území obce Biely Kostol na kalendárny rok 2023 a ďalšie obdobia - VZN č. 10/2022

VZN č.11/2022 o miestnych daniach na území obce Biely Kostol - VZN č. 11/2022 

Rok 2021

VZN č.1/2021 o chove a držaní zvierat na území obce Biely Kostol - VZN č.1/2021 (285.49 kB)

VZN č. 3/2021 o poskytovaní opatrovateľskej služby obcou Biely Kostol a o úhradách za poskytovanie opatrovateľskej služby - VZN č.3/2021 (200.08 kB)

VZN č.5/2021 o miestnom poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad na území obce Biely Kostol - VZN č.5/2021.PDF (191.12 kB)

Rok 2020

VZN č. 1/2020 o Participatívnom komunitnom rozpočte obce Biely Kostol - VZN č 1/2020

VZN č. 3/2020, ktorým sa mení a dopĺňa Územný plán obce Biely Kostol - VZN č.3/2020

VZN č. 4/2020 o ustanovení miestneho poplatku za rozvoj na území obce Biely Kostol - VZN 4 2020.pdf (153.9 kB)