Navigácia

Výber jazyka

Obsah

VZN

Platné VZN do roku 2018 nájdete na úradnej tabuli v časti archívnych záznamov po zvolení príslušného roku.

Rok 2021

VZN č.1/2021 o chove a držaní zvierat na území obce Biely Kostol - VZN č.1/2021 (285.49 kB)

VZN č. 2/2021 o určení výšky finančných prostriedkov na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelanie a nákladov spojených so stravovaním v základnej škole v obci Biely Kostol - VZN č. 2/2021 (192.97 kB)

VZN č. 3/2021 o poskytovaní opatrovateľskej služby obcou Biely Kostol a o úhradách za poskytovanie opatrovateľskej služby - VZN č.3/2021 (200.08 kB)

Rok 2020

VZN č. 1/2020 o Participatívnom komunitnom rozpočte obce Biely Kostol - VZN č 1/2020

VZN č. 2/2020 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov Materskej školy a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Biely Kostol - VZN č.2/2020

VZN č. 3/2020, ktorým sa mení a dopĺňa Územný plán obce Biely Kostol - VZN č.3/2020

VZN č. 4/2020 o ustanovení miestneho poplatku za rozvoj na území obce Biely Kostol - VZN 4 2020.pdf (153.9 kB)

VZN č. 5/2020 o miestnych a daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Biely Kostol na kalendárny rok 2021 a ďalšie zdaňovacie obdobia - VZN 5 2020 .pdf (211.92 kB)

Rok 2019

VZN č.1/2019 Štatút obce - VZN 1-2019 Štatút obce.pdf (212.86 kB)