Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Materská škola

MŠ je situovaná v strede obce na ulici Cintorínska 5, Biely Kostol. Budova je dvojpodlažná, po čiastočnej rekonštrukcii. Materskú školu navštevuje 72 detí, ktoré sú umiestnené do troch tried. Materskú školu navštevujú hlavne deti z obce Biely Kostol, ale aj z blízkej Trnavy.

Materská škola má 3 triedy: SLNIEČKA 3-4 ročné deti; ŽABKY 4-5 ročné deti; ZRKADIELKA 5-6 ročné deti. Na poschodí sa nachádza telocvičňa, vybavená  telocvičným náradím a relaxačným bazénom.

V areáli materskej školy máme ihrisko na loptové hry, alebo na využívanie hier na odrážadlách a iných detských dopravných hračkách. Na školskom dvore je trávnatá plocha, na voľné hry detí, preliezačky, hojdačky a dve pieskoviská.

Vybavenie kabinetu je postačujúce, ale je potrebné pomôcky pravidelne obnovovať a vymieňať za modernejšie. Pri obnove učebných pomôcok sú veľmi nápomocní rodičia cez občianske združenie. Počas každého školského roka dopĺňame a modernizujeme učebné pomôcky, aby sme umožnili tvorivejšie a efektívnejšie vyučovanie.

Pre ďalšie informácie navštívte webovú stránku MŠ Biely Kostol: https://msbielykostol.edupage.org/