Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Územný plán

Čo je to územný plán?

Územný plán slúži na to, aby ľudia vedeli, kde a čo možno stavať. Úrady môžu povoliť len takú stavbu, ktorá je v súlade s územným plánom a za podmienok, ktoré sú dané územným plánom. Územný plán obce resp. mesta schvaľuje obecné resp. miestne zastupiteľstvo, ktorého poslanci sú za územný plán zodpovedný. Územný plán obce je uložený na každom stavebnom úrade a musí byť každému sprístupnený. Keďže územný plán schvaľujú poslanci formou všeobecne záväzného nariadenia (VZN), musí byť tiež zverejnený ako každé VZN.

Územným plánovaním sa najmä:
  • rieši usporiadanie územia,
  • určujú zásady využívania územia,
  • koordinujú rôzne činnosti tak, aby boli v súlade s princípmi trvalo udržateľného rozvoja.
Územný plán obce ustanovuje najmä:
  1. a) zásady a regulatívy priestorového usporiadania a funkčného využívania územia obce v nadväznosti na okolité územie,
  2. b) prípustné, obmedzené a zakázané funkčné využívanie plôch,
  3. c) zásady a regulatívy starostlivosti o životné prostredie, územného systému ekologickej stability a tvorby krajiny vrátane plôch zelene,
  4. d) zásady a regulatívy ochrany a využívania prírodných zdrojov, kultúrno-historických hodnôt a významných krajinných prvkov,
  5. e) hranice medzi súvisle zastavaným územím obce alebo územím určeným na zastavanie (ďalej len "zastavané územie") a ostatným územím obce,
  6. f) zásady a regulatívy verejného dopravného a technického vybavenia a občianskeho vybavenia,
  7. g) plochy pre verejnoprospešné stavby, na vykonanie asanácie a pre chránené časti krajiny.

Schválený územný plán obce býva uložený v obci, na stavebnom úrade a na krajskom stavebnom úrade. Každé následne vydané územné a stavebné povolenie musí rešpektovať podmienky územného plánu. Stavebný úrad nesmie vydať povolenie na takú stavbu, ktorá je v rozpore s územným plánom.

Územný plán obce Biely Kostol (pôvodný ÚPN-O):

Do konca minulého storočia nemal Biely Kostol k dispozícii územnoplánovaciu dokumentáciu, ktorá by na potrebnej úrovni pripravila obec na porevolučný stavebný boom.  

V roku 2005 začali práce na Územnom pláne obce. V podstate sa zámery zadané obecným zastupiteľstvom premietli do ÚPN-O s výnimkou lokalít ROZBEHY a ZA CINTORÍNOM. Tie boli zamietnuté pre príliš veľký záber pôdy. Naďalej sa však s nimi rátalo do budúcnosti. Zato však bola schválená lokalita NA LÚKACH ( Potočná ul. ).

Územný plán bol schválený uznesením Obecného zastupiteľstva č.37/2007 zo dňa 14.03.2007. Záber je pomerne veľký – plocha nových lokalít sa rovná asi polovici dovtedajšieho intravilánu. To vytvára podmienky pre nárast počtu obyvateľov na vyše dvojnásobok. Stav k roku 2005 bol 1230 obyvateľov, predpoklad k cieľovému roku 2020 bol až niečo cez 3000! Dnes sme približne v polovici návrhového obdobia s počtom cca 1600 obyvateľov. Autori mali jedinú vážnu výhradu – k uplatneniu bytoviek v návrhu. Paradoxne – práve tie odštartovali práce na ÚPN-O.

01 – širšie vzťahy - tu ku stiahnutiu .pdf, 2,25 MB

02 – komplexné priestorové a funkčné usporiadanie územia - tu ku stiahnutiu .pdf, 9,7 MB

03 – verejné dopravné vybavenie - tu ku stiahnutiu .pdf, 9,52 MB

04 – energetika a spoje - tu ku stiahnutiu .pdf, 9,62 MB

05 – vodné hospodárstvo - tu ku stiahnutiu .pdf, 9,63 MB

06 – ochrana prírody a tvorba krajiny - tu ku stiahnutiu .pdf, 9,6 MB

07 – pôdny fond - tu ku stiahnutiu .pdf, 9,59 MB

08 – schéma záväzných častí - tu ku stiahnutiu .pdf, 9,79 MB

Textová časť ÚPN-O Biely Kostol - tu ku stiahnutiu .pdf, 520,57 kB

Prvá zmena   (Zmeny a doplnky ÚPN-O č. 01/2008):

Už o dva roky sa objavuje investor, ktorý získal asi 30 ha územia za bývalým areálom JRD, ktoré požaduje zahrnúť ho do územného plánu. Na základe toho bola predložená prvá zmena územného plánu, ktorá na tomto území navrhuje výstavbu rodinných domov označenú ako lokalita PRI HÁJOCH. Zmena bola schválená až uznesením Obecného zastupiteľstva č.04/2010 zo dňa 07.01.2010. Pre úplnosť: Spracovanie tejto prvej zmeny sme využili na dva ďalšie zámery. Prvým je zakomponovanie prestavby PIONIERSKEHO NÁMESTIA do územného plánu. Druhým vytvorenie lokality ZA RYBNOU ( čo je vlastne potenciálne umožnenie výstavby v dlhých záhradách na Rybnej ulici ) s presmerovaním dopravného napojenia vtedy budúcich Podolkov mimo jestvujúcu zástavbu.

01 – širšie vzťahy (pôvodný) - tu ku stiahnutiu .pdf, 2,25 MB

01 – širšie vzťahy (zmena) - tu ku stiahnutiu .pdf, 242,89 kB

02 – komplexné priestorové a funkčné usporiadanie územia (pôvodný) - tu ku stiahnutiu .pdf, 9,71 MB

02 – komplexné priestorové a funkčné usporiadanie územia (zmena) - tu ku stiahnutiu .pdf, 404,42 kB

03 – verejné dopravné vybavenie (pôvodný) - tu ku stiahnutiu .pdf, 9,52 MB

03 – verejné dopravné vybavenie (zmena) - tu ku stiahnutiu .pdf, 403,92 kB

04 – energetika a spoje (pôvodný) - tu ku stiahnutiu .pdf, 9,63 MB

04 – energetika a spoje (zmena) - tu ku stiahnutiu .pdf, 408,48 kB

05 – vodné hospodárstvo (pôvodný) - tu ku stiahnutiu .pdf, 9,64 MB

05 – vodné hospodárstvo (zmena) - tu ku stiahnutiu .pdf, 409,15 kB

06 – ochrana prírody a tvorba krajiny (pôvodný) - tu ku stiahnutiu .pdf, 9,6 MB

06 – ochrana prírody a tvorba krajiny (zmena) - tu ku stiahnutiu .pdf, 401,61 kB

07 – pôdny fond (pôvodný) - tu ku stiahnutiu .pdf, 9,6 MB

07 – pôdny fond (zmena) - tu ku stiahnutiu .pdf, 401,76 kB

08 – schéma záväzných častí (pôvodný) - tu ku stiahnutiu .pdf, 9,8 MB

08 – schéma záväzných častí (zmena) - tu ku stiahnutiu .pdf, 457,7 kB

Textová časť ÚPN-O Biely Kostol (zmena)

Záväzná časť ÚPN-O Biely Kostol (zmena) 

Druhá zmena   (Zmeny a doplnky ÚPN-O č. 02/2009):

Paradoxne – rok predtým (z dôvodu komplikovaného schvaľovania prvej zmeny) bola schválená druhá zmena územného plánu. Predmetom bola jediná lokalita a účel bol tiež jediný – zmena funkčného využitia časti územia PARNAS-u, presnejšie jeho časti, v ktorej boli pôvodne navrhované bytové domy. Zmena, ktorá bola schválená uznesením Obecného zastupiteľstva č.69/2009 zo dňa 27.05.2009. Pôvodný počet bytových domov sa znížil z 11 na 7 a tak bola aj upravená parcelácia v katastri. Zrealizované boli dve. Pôvodný rozsah výstavby sa tak prehodnotil a v súčasnosti je územie určené na bývanie v bytových domoch, rodinných domoch a na občiansku vybavenosť.    

01 – širšie vzťahy (zmena) - tu ku stiahnutiu .pdf, 176,25 kB

01 – širšie vzťahy (pôvodný) - tu ku stiahnutiu .pdf, 2,25 MB

02 – komplexné priestorové a funkčné usporiadanie územia (zmena) - tu ku stiahnutiu .pdf, 246,09 kB

02 – komplexné priestorové a funkčné usporiadanie územia (pôvodný) - tu ku stiahnutiu .pdf, 5,28 MB

03 – verejné dopravné vybavenie (zmena) - tu ku stiahnutiu .pdf, 246,03 kB

03 – verejné dopravné vybavenie (pôvodný) 

04 – energetika a spoje (zmena) - tu ku stiahnutiu .pdf, 245,26 kB

04 – energetika a spoje (pôvodný) - tu ku stiahnutiu .pdf, 5,23 MB

05 – vodné hospodárstvo (zmena) - tu ku stiahnutiu .pdf, 245,24 kB

05 – vodné hospodárstvo (pôvodný) - tu ku stiahnutiu .pdf, 5,25 MB

06 – ochrana prírody a tvorba krajiny (zmena) - tu ku stiahnutiu .pdf, 245,25 kB

06 – ochrana prírody a tvorba krajiny (pôvodný) - tu ku stiahnutiu .pdf, 5,21 MB

07 – PPF (zmena) - tu ku stiahnutiu .pdf, 242,53 kB

07 – PPF (pôvodný) - tu ku stiahnutiu .pdf, 5,21 MB

08 – schéma (zmena) - tu ku stiahnutiu .pdf, 261,94 kB

08 – schéma (pôvodný) - tu ku stiahnutiu .pdf, 5,38 MB

Zmena 02.2009 textová časť - tu ku stiahnutiu .pdf, 57,31 kB

Tretia zmena (Zmeny a doplnky ÚPN-O č. 03/2012):

Predmetom tretej zmeny (malý rozsah) bolo upresnenie funkčného využitia časti areálu bývalého PD a zástavby v lokalite Podolky 

02 – legenda - tu ku stiahnutiu .pdf, 402,08 kB

02a – KPÚ navrhovaná zmena - tu ku stiahnutiu .pdf, 424,34 kB

02b – KPÚ pôvodný ÚPN-O - tu ku stiahnutiu .pdf, 2,75 MB

02c – KPÚ po zmene - tu ku stiahnutiu .pdf, 2,86 MB

02d – legenda po zmene - tu ku stiahnutiu .pdf, 1,2 MB

Tab. PPF B.K. - tu ku stiahnutiu .pdf, 25,31 kB

Textová časť ZaD 03.2012 B.K. ČISTOPIS - tu ku stiahnutiu .pdf, 85,08 kB

Záväzná časť ZaD 03.2012 B.K. ČISTOPIS - tu ku stiahnutiu .pdf, 122,88 kB

Z dôvodu lepšej prehľadnosti uvádzame hlavný výkres ÚPN-O aktuálny stav (r.2014) - tu ku stiahnutiu (.pdf, 9,39 MB), t.zn. Výkres komplexného priestorového usporiadania územia v aktuálnom stave, ktorý je t.č. platný v znení uvedených zmien a doplnkov.

Štvrtá zmena (Zmeny a doplnky ÚPN-O č. 04/2019):

Dôvodom obstarania zmeny územnoplánovacej dokumentácie je zmena spoločenských a hospodárskych pomerov, ktoré zmenili požiadavky na aktivity a činnosti v území.  Návrh vznikol na podnet obce a súkromných majiteľov pozemkov.

01 - Širšie vzťahy - tu ku stiahnutiu

02 - Zastavané územie - tu ku stiahnutiu

03 - Verejné dopravné vybavenie - tu ku stiahnutiu

04 - Energetika - tu ku stiahnutiu

05 - Vodné hospodárstvo - tu ku stiahnutiu

06 - Ochrana prírody a tvorby krajiny - tu ku stiahnutiu

07 - Výkres pôdy - tu ku stiahnutiu

08 - Záväzná časť, riešenie VPS - tu ku stiahnutiu

Textová časť - smerná časť - tu ku stiahnutiu

Textová časť - záväzná časť - tu ku stiahnutiu

Piata zmena (Zmeny a doplnky ÚPN-O č. 5/2022):

Hlavným cieľom dokumentu je aktualizácia ÚP v zmysle § 30 a § 31 zákona č. 50/1976 Z.z. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku.

01 - Širšie vzťahy - tu ku stiahnutiiu

02 - Zastavané územie - tu ku stiahnutiiu

03 - Verejné dopravné vybavenie - tu ku stiahnutiiu

04 - Energetika - tu ku stiahnutiiu

05 - Vodné hospodárstvo - tu ku stiahnutiiu

06 - Ochrana prírody a tvorby krajiny - tu ku stiahnutiiu

07 - Výkres pôdy - tu ku stiahnutiiu

08 - Záväzná časť riešenia - tu ku stiahnutiiu

Smerná a záväzná časť text -  tu ku stiahnutiu (3.36 MB)