Navigácia

Výber jazyka

Obsah

 

Názov projektu: Riešenie migračných výziev v obci Biely Kostol

Výzva: IROP-PO9-SC91-2023-108 - Podpora operácií zameraných na riešenie migračných výziev v dôsledku vojenskej agresie voči Ukrajine

Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program

Prioritná os: 9. FAST CARE

Špecifický cieľ: 9.1 Riešenie migračných výziev v dôsledku vojenskej agresie voči Ukrajine.

Cieľom projektu je riešenie migračných výziev v dôsledku vojenskej agresie voči Ukrajine prostredníctvom zabezpečenia základných potrieb a podpory osôb s dočasným útočiskom na území Slovenskej republiky.

Nenávratný finančný príspevok: 88 400,00 Eur

 

logá

Názov projektu: Podpora opatrovateľskej služby v obci Biely Kostol

Prijímateľ dotácie: obec Biely Kostol

Poskytovateľ dotácie: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Typ projektu: dopytovo-orientovaný projekt

Dátum podpisu zmluvy o poskytnutí NFP: 29.11.2021

Operačný program: Ľudské zdroje

Kód výzvy: OP ĽZ DOP 2021/8.1.1/01

Kód projektu: 312081BHF7

Realizácia projektu: 12/2021 – 11/2023

Nenávratný finančný príspevok : 16 320 €

Spolufinancovanie: 0 %

Cieľová skupina: občania obce, ktorým sa poskytuje terénna opatrovateľská služba

Ciele projektu: poskytovanie terénnej opatrovateľskej služby v domácom prostredí, aby sa zabezpečilo zotrvanie občanov v prirodzenom domácom prostredí za účelom zlepšenia kvality života občanov odkázaných na pomoc inej osoby.

Hlavná aktivita projektu: Poskytovanie opatrovateľskej služby v obci Biely Kostol v domácom prostredí.

Tento projekt sa realizuje vďaka finančnej podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci operačného programu Ľudské zdroje.

Viac informácií nájdete na www.esf.gov.skwww.employment.gov.sk

Projekt rekonštrukcie verejného osvetlenia v obci Biely Kostol

Obec Biely Kostol zrealizovala projekt s podporou finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov EÚ v rámci Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast 

 

Prioritná os: 2 - Energetika  
Opatrenie:    2.2 – Budovanie a modernizácia verejného osvetlenia pre mestá a obce a poskytovanie poradenstva v oblasti energetiky
Názov projektu: Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Biely Kostol
Popis projektu: Obec Biely Kostol zrealizovala projekt rekonštrukcie verejného osvetlenia vďaka príspevku z Európskej únie v súlade s príslušnými normami STN. Realizáciou projektu bolo vymenených 86 svietidiel a osadených 58 svietidiel. Výmenou svietidiel sa dosiahne energetická úspora v predpokladanej hodnote 35 109,72 kWh/rok

 

Miesto realizácie projektu:                                          Biely Kostol

Výška poskytnutého príspevku:                                   120 143,00 €

Dátum začatia realizácie projektu:                               10/2014

Dátum skončenia realizácie projektu:                           08/2015

 

Názov riadiaceho orgánu:                                           Ministerstvo hospodárstva SR

Internetová stránka riadiaceho orgánu:                        www.economy.gov.sk

Internetová stránka operačného programu:                  www.opkahr.sk

footer  

Infolist na stiahnutie - tu ku stiahnutiu .pdf, 144,65 kB

 tabula2