Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Vybavujem si...

Na Obecnom úrade v Bielom Kostole si vybavíte:

Prihlásenie na trvalý pobyt

na počkanie a bez poplatku
Potrebné doklady:

 • list vlastníctva na byt alebo rodinný dom z internetu
 • súhlas majiteľa bytu, alebo rodinného domu
 • občiansky preukaz
 • rodný list (dieťa do 15 r.)
 • sobášny list
 • prihlasovací lístok na trvalý pobyt nájdete tu (124.14 kB)

Odhlásenie z trvalého pobytu

Zmena trvalého pobytu

Prihlásenie na prechodný pobyt

na počkanie a bez poplatku
Potrebné doklady:

 • list vlastníctva z internetu
 • v prípade podnájmu alebo prenájmu súhlas od vlastníka bytu, rodinného domu
 • občiansky preukaz
 • rodný list (dieťa do 15r.)

Prvý občiansky preukaz

na počkanie a bez poplatku
Potrebné doklady:

 • rodný list dieťaťa

Potvrdenie o trvalom pobyte

na počkanie, poplatok 5,00 €
Potrebné doklady:

 • občiansky preukaz

Pridelenie súpisného čísla

do 30 dní, poplatok 3,00 €
Potrebné doklady:

 • žiadosť o pridelenie súpisného čísla
 • kolaudačné rozhodnutie (ak bola stavba postavená pred rokom 1976 iný doklad o vlastníctve stavby a   doklad, na akej parcele je budova postavená)
 • list vlastníctva  z internetu
 • geometrický plán

Rybársky lístok

na počkanie, poplatok 7,00 €, alebo 17,00 €

 • do 15 rokov bez poplatku
 • 7,00 €   ročný rybársky lístok
 • 17,00 € trojročný rybársky lístok

Osvedčenie listín a podpisov na listinách

na počkanie – do 6 podpisov, 6 strán

na dohodnutý termín – viac, ako 6 podpisov, 6 strán

1 strana 2,-€, 1 podpis 2,-€

Pri osvedčení listín obec zodpovedá za to, že kópia listiny alebo jej odpis sa zhoduje s predloženým originálom.
Pri osvedčení podpisu na listine obec zodpovedá za to, že podpis na listine urobila alebo uznala za vlastný fyzická osoba, ktorej podpis je osvedčený a že sa podpísala do osvedčovacej knihy.

Potrebné doklady:

 • občiansky preukaz alebo cestovný doklad
 • originál a fotokópia osvedčovanej listiny 
 • osvedčovanie podpisov na zmluvách – len ak je zmluva zviazaná a zabezpečená pečiatkou, či podpismi účastníkov zmluvných strán
 • fotokópiu originálu môže obecný úrad vytvoriť za poplatok 0,20 €/1 strana

 

 

Vyhotovenie odpisu (fotokópie), listinnej podoby elektronického dokumentu, výpisu alebo písomnej informácie z úradných kníh, úradných záznamov, evidencií, registrov listín a zo spisov alebo súkromných spisov v úradnej úschove, za každú aj začatú stranu .....       2,- €

(Zákon č. 145/1995 Z. z.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o správnych poplatkoch)

 

Žiadosť o povolenie zriadenia vjazdu z miestnej komunikácie na susednú nehnuteľnosť - 30,-€

(Zákon č. 145/1995 Z. z.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o správnych poplatkoch,položka č.85 písmena c/)