Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Miestne dane a poplatky

MIESTNE DANE

Podrobné informácie o podmienkach ukladania miestnych daní a ich výške sú uvedené vo všeobecne záväznom nariadení (VZN) č. 3/2015 zo dňa 2.12.2015 o miestnych daniach a odpade na území Bieleho Kostola (nájdete v časti  Zverejňovanie, Úradná tabuľa, archívne záznamy).

Upozorňujeme na oznamovaciu povinnosť správcovi dane v prípade, že nastane nová skutočnosť, ktorá súvisí s daňovou povinnosťou daňovníka. Napr. aj uhynutie psíka (ktorý je predmetom dane) je potrebné oznámiť do 30 dní, pretože zanikla daňová povinnosť. 

SPRÁVNE POPLATKY

Osvedčenie podpisu     1,50 €
Osvedčenie listiny   1,50 €
Rybársky lístok 1 ročný    7,00 €
Rybársky lístok 3 ročný 17,00 €
Potvrdenie o trvalom pobyte   5,00 €
Rozhodnutie o povolení úľavy na dani       9,50 €
Ohlásenie drobnej stavby     10,00 €
Rozkopávkové povolenie       80,00 €

POPLATKY OBCI BIELY KOSTOL

Prenájom KD – veľká sála 120,00 € (pre občanov s trvalým pobytom v obci)
  200,00 € (pre ostatných súkromných záujemcov)
Prenájom KD – vestibul 85,00 € (pre občanov s trvalým pobytom v obci)
  130,00 € (pre ostatných súkromných záujemcov)
Kultúrno-spoločenské akcie v KD 200,00 €
Prenájom domu smútku 10,00 €
Prenájom hrobového miesta 34,00 €/1hrob alebo 67,00 €/2hrob (na 10 rokov)
Vyhlásenie v miestnom rozhlase 2,00 € 
Prenájom predajného miesta na 1 deň            5,00 €, nadrozmerné 10,00 €