Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Miestne dane a poplatky

MIESTNE DANE

Podrobné informácie o podmienkach ukladania miestnych daní a ich výške sú uvedené vo všeobecne záväznom nariadení (VZN) č. 5/2019 účinnom od 1.1.2020 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Biely Kostol na kalendárny rok 2020 a ďalšie zdaňovacie obdobia nájdete  ho v časti  Zverejňovanie, VZN.

Upozorňujeme na oznamovaciu povinnosť správcovi dane v prípade, že nastane nová skutočnosť, ktorá súvisí s daňovou povinnosťou daňovníka. Napr. aj uhynutie psíka (ktorý je predmetom dane) je potrebné oznámiť do 30 dní, pretože zanikla daňová povinnosť. 

SPRÁVNE POPLATKY

Osvedčenie podpisu     2,00 €
Osvedčenie listiny   2,00 €
Rybársky lístok 1 ročný    7,00 €
Rybársky lístok 3 ročný 17,00 €
Potvrdenie o trvalom pobyte   5,00 €
Rozhodnutie o povolení úľavy na dani       9,50 €
Ohlásenie drobnej stavby     10,00 €
Rozkopávkové povolenie       80,00 €

POPLATKY OBCI BIELY KOSTOL

Prenájom KD – veľká sála 120,00 € (pre občanov s trvalým pobytom v obci)
  200,,00 € (pre ostatných súkromných záujemcov)
Prenájom KD – vestibul 85,00 € (pre občanov s trvalým pobytom v obci)
  130,00 € (pre ostatných súkromných záujemcov)
Kultúrno-spoločenské akcie v KD 200,00 €
Prenájom domu smútku 10,00 €
Prenájom hrobového miesta 34,00 €/1hrob alebo 67,00 €/2hrob (na 10 rokov)
Prenájom urnového miesta 24,00 €/1 urna na 10 rokov
Vyhlásenie v miestnom rozhlase 15,00 € 
Prenájom predajného miesta na 1 deň            5,00 €, nadrozmerné 10,00 €

POPLATKY ZA ULOŽENIE ODPADU NA ZBERNOM DVORE

Objemový odpad z domácnosti

  • vrece 1,- €
  • fúrik   2,-€
  • kára   4,- €
  • prívesný vozík 8,- €
  • nadrozmerný odpad, napr. rohová sedačka – 20,-€

Drobný stavebný odpad

  • fúrik - 4,- €
  • kára – 6,- €
  • prívesný vozík veľký – 10,- €