Navigácia

Výber jazyka

Obsah

VYBAVOVANIE SŤAŽNOSTÍ

 

Základný právny predpis je zákon č. 9/2010 o sťažnostiach v znení neskorších predpisov.

Sťažnosť musí byť písomná a možno ju podať:

  1. písomne
  • zaslať poštou na adresu: Obec Biely Kostol, Pionierske námestie 18, 919 34 Biely Kostol,
  • podať osobne na Obecnom úrade v Bielom Kostole počas úradných hodín.
  1. elektronicky na adresu: obec@bielykostol.sk

 

Sťažnosť musí obsahovať všetky náležitosti uvedené v ustanoveniach zákona o sťažnostiach:

  • meno, priezvisko a adresu sťažovateľa, ak je sťažovateľom fyzická osoba,
  • názov a sídlo právnickej osoby a meno a priezvisko osoby oprávnenej za ňu konať, ak je sťažovateľom právnická osoba,
  • vlastnoručný podpis sťažovateľa, ak je sťažnosť podaná v listinnej podobe.

 

Zo sťažnosti musí byť jednoznačné, proti komu smeruje, na aké nedostatky poukazuje a čoho sa sťažovateľ domáha.

 

Obec sťažnosť vybaví v lehote 60 pracovných dní. Ak je sťažnosť náročná na prešetrenie, je možné lehotu 60 pracovných dní na jej vybavenie predĺžiť o 30 pracovných dní. O predĺžení lehoty rozhoduje starosta obce.

 

VYBAVOVANIE PETÍCIÍ

 

Základný právny predpis: zákon č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov.

Obec pri vybavovaní petícií postupuje v súlade s ustanoveniami zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov.

Lehota na vybavenie petície je 30 pracovných dní od jej doručenia alebo odstránenia nedostatkov.

Vo zvlášť zložitých prípadoch obec oznámi zástupcovi petície, že petícia sa vybaví v lehote najneskôr 60 pracovných dní.