Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Fakty a čísla

V nasledovnom prehľade sú uvedené historické udalosti, ktoré súvisia s dejinami Bieleho Kostola. Nakoľko história okolitých usadlostí  (Kočišské, Kamenný mlyn, Medziháj) mnohokrát úzko súvisia s dejinami Bieleho Kostola, nachádzajú sa tu aj tieto udalosti:

1258

 • V stredovekej listine sa medzi dedinami Trnavy uvádza Nova Plantatio, neskôr tiež nazývaná Ujfalu a Wyhfalu (Nová Ves). Historici sa domnievajú, že by to mohla byť osada, ktorá predchádzala Bielemu Kostolu.

1398

 • 6. jún – Kráľ Žigmund mandátom vydanom vo Višegrade prikázal Bratislavskej kapitule, aby do držby obce Biely Kostol uviedla Šimona, syna Štefana z Lefantoviec.

1468

 • Nitrianska kapitula dohodu ohľadom vena a svadobného daru Kataríny, dcéry Františka Šimoniho a manželky Michala z Veľkých Lefantoviec, písomne potvrdila v Bielom Kostole.

1528

 • Prvá zmienka o trnavských rybníkoch v Kamennom mlyne.

1548

 • Biely Kostol vlastnil František ab Ujlak
 • Kráľ Ferdinand daroval spustnutú obec Biely Kostol Tomášovi Tóthovi a jeho potomkom,spomína ju len ako majer (predium) s rybníkom.

1698

 • 1, jún – Bratislavská ostrihomská kapitula uviedla trnavských jezuitov do majetkového práva v Bielom Kostole
 • Viedlo sa rozsiahle dokazovanie a vypočúvanie svedkov o chotárnych hraniciach medzi Kamenným mlynom a Bielym Kostolom v spore mesta Trnavy s jezuitmi.

1708

 • Prvá existujúca matrika o obyvateľoch Bieleho Kostola (vtedy zvaný Albanus).

1768

 • 21. apríl – Na generálnej kongregácii Bratislavskej stolice bol schválený urbár Bieleho Kostola
 • V obci bolo 11 želiarskych usadlostí

1828

 • Podľa súpisu dane platiaceho obyvateľstva bolo v Bielom Kostole dohromady 37 obývaných domov, z ktorých sa platila štátna daň a v nich bývalo spolu 43 rodín.

1908

 • 1. február – Oficiálne sa začalo vyučovanie na Štátnej ľudovej škole v Bielom Kostole.
 • 14. marec – Bolo založené Správcovstvo základnej ľudovej školy v Bielom Kostole
 • 17. jún – Uskutočnili sa prvé skúšky žiakov ľudovej školy v Bielom Kostole

1918

 • 24. máj – Prebiehala administratívna pochôdzka na schválenie projektu pre novú trať úzkorozchodnej železnice Trnava (cukrovar) – Nádaš (Trstín) z odbočkou z dvoru Kočišské do dvora Medziháj. Trať mala viesť zväčša cez pozemky mesta Trnava, len v koncovom úseku prechádzala do katastra obce Biely Kostol. Zástupca statkára Alexandra Deutscha z obce Biely Kostol požiadal komisiu o schválenie prevozu hospodárskych produktov z jeho hospodárstva po úzkorozchodnej železnici.

1928

 • 7.marec – Obec odsúhlasila podporu pre pôrodnú asistentku v sume 400 korún na babský kurz v Bratislave s odôvodnením, že obec pôrodnú babu doposiaľ nemá.
 • 16. august – Obecné zastupiteľstvo prerokovávalo prípis Školského inšpektorátu ohľadom rozšírenia školy a o udržiavaní jestvujúcej školy. Obecné zastupiteľstvo sa uznieslo, že podporuje rozšírenie školy a že obec dá potrebný pozemok k prístavbe školy, ak školský erár vykoná prístavbu.
 • 22. december – Predstavitelia obce na svojom zasadnutí riešili zavedenie elektrického prúdu do obce.
 • Z iniciatívy predstaviteľov dobrovoľného hasičského zboru na čele s jeho veliteľom Karolom Gucmanom sa začalo so stavbou pomníka padlým vojakov z obce v prvej svetovej vojne.
 • Podľa štatistiky obcí na Slovensku bola hodnota majetku obce Biely Kostol 40 771 Kčs (z toho 36 000 korún predstavovalo hodnotu nehnuteľností- 4 katastrálne jutrá poľnohospodárskej pôdy, ostatok boli vklady a cenné papiere), pritom dlhy obce dosahovali výšku 28 000 korún.

1938

 • 12. jún – Prebehli voľby do obecného zastupiteľstva. Zo 432 oprávnených voličov sa zúčastnilo 398 voličov. Najviac hlasov dostala Hlinková slovenská ľudová strana 185 a Čsl. Sociálno-demokratická strana 141 hlasov.
 • 18. december -V rámci volieb do slovenského snemu sa na otázku „chcete nové, slobodné Slovensko“ vyjadrilo „áno“ 408 voličov z Bieleho Kostola, proti boli 2 voliči
 • Biely Kostol patril do obvodu č. 12, ktorý bol súčasťou I. okrsku (južného) Okresného veliteľstva Hlinkovej gardy v Trnave.
 • Začiatkom roka sa vytvárajú tzv. újazdné meštianske školy. Do trnavského újazdu (obvodu) patrí aj Biely Kostol.
 • Obec dala z rozpočtu 296,- korún za knihy pre chudobných žiakov.

1948

 • 22, február – Bolo založené roľnícke strojové družstvo, do ktorého vstúpili členovia s 1 200 Kčs podielom.Za predsedu zvolili Jozefa Adámka. Ihneď po založeníkúpili traktor Škoda 30 a mláťačku.
 • 1. marec – Členom dočasnej okresnej správnej komisie, ktorú na návrh Okresného akčného výboru Národného frontu v Trnave vymenovalo Povereníctvo vnútra sa stal Štefan Domorák, bývalý dlhoročný starosta Bieleho Kostola.
 • 5. apríl – Podľa uznesenia zo zasadnutia Dočasnej okresnej správnej komisie o očiste Národného výboru v Bielom Kostole boli pri reorganizácii MNV štyria členovia vylúčení a nahradení novými.
 • 8. apríl – Okresná správna komisia v Trnave na svojom riadnom zasadnutí udelila Štát. ľud. Škole v Bielom Kostole podporu 8 000,- Kčs na školské rozhlasové zariadenie.
 • 11. december – Žiaci 6. a vyšších ročníkov boli začlenení do neúplnej strednej školy pre obvody Ružindol, Borová a Biely Kostol v Ružindole.
 • V Bielom Kostole vzniklo poľovnícke združenie.

1958

 • 6. január – Komisia z ONV Trnava prešetrovala prípravné práce na zriadenie poľnej tehelne v Bielom Kostole.
 • 29. január – Domová daň bola zvýšená na 1 m2 z 0,80 Kčs na 1,20 Kčs na základe toho, že Štatistický úrad vykazuje obec nad tisíc obyvateľov. Obec mala 1030 obyvateľov.
 • 3. február – Výbor žien zahájil kurz varenia. Prihlásených bolo vyše 20 žien.
 • 19. február – Obec obdržala knihu na kroniku. Za kronikára bol zvolený Jozef Doboš.
 • 24. február – Zvolení boli členovia aktívu pre občianske záležitosti a zboru aktivistov v doprave.
 • 17. máj – Uskutočnila sa celoobecná brigáda na výstavbe poľnej tehelne.
 • 4. august – KNV Bratislava po konzultácii so Slovenských pamiatkovým úradom oznámil, že ponecháva kaštieľ v Bielom Kostole ako miestnu pamiatku na zváženie miestnych orgánov. Rada MNV v Bielom Kostole sa uzniesla na tom, že kaštieľ ako pamiatka nemá žiadnej hodnoty, nakoľko ten už bol viacej rokov užívaný ako hospodárska budova a dáva ho do trvalého užívania JRD.
 • 18. august – Poľná tehelňa už vyrába tehlu, aj keď s prevádzkou boli stále ťažkosti.
 • Búrka s ľadovcom zničila úrodu tabaku na 100 %, značne poškodila aj cukrovú repu.
 • 22. november – Výbor žien pri MNV zaslal ďakovný list ženám Sovietskeho zväzu do Leningradu. Ďalej zaslal vyšitý obrus pracujúcim sovietskym ženám v Leningrade.
 • JRD Biely Kostol bolo udelené čestné uznanie za vynikajúce výsledky v hospodárení a za dobré výsledky v pestovaní tabaku.
 • Prezident republiky udelil JRD Biely Kostol štátne vyznamenanie Za zásluhy o výstavbu.

1968

 • Jednota veľmi dobre vybavila klub mladých v Bielom Kostole, kde mladí veľmi dobre pracovali
 • V priestoroch dobrovoľného požiarneho zboru sa uskutočnila pravdepodobne prvá diskotéka v trnavskom okrese mimo mesta Trnavy.
 • Československý zväz žien usporiadal kurzy varenia. Druhého kurzu sa zúčastnilo 27 žien.
 • V novom klube mládeže besedovala miestna mládež s bývalým hercom trnavského divadla JánomPuškárom. Besedy sa zúčastnilo vyše 30 mladých.
 • Na JRD zhorela vymlátená slama. Požiar vznikol z nedbale odhodeného ohorku cigarety. Škoda bola 3 000 korún.
 • Na JRD prekročila hranica hynutia teliat 10%.
 • V Kamennom mlyne založili nový lesopark.
 • Futbalisti Bieleho Kostola obsadili 6. miesto v západnej skupine III. Triedy okresnej súťaže v ročníku 1967/1968 . V jesennej časti boli vonku najúspešnejším celkom a získali o dva body viac ako doma.

1978

 • 15. september – Jednota zaslala ČSAD návrh dohody, že Jednota súhlasí s tým, aby lístky na autobusy ČSAD pre Biely Kostol predával jej závod reštauračného stravovania v Bielom Kostole.
 • 17. september – Obec zorganizovala veľkolepú slávnosť s bohatým programom na počesť 50. výročia založenia dobrovoľného požiarneho zboru.
 • V kultúrnom dome zorganizovalo ZRPŠ pri ZDŠ v spolupráci s DO SZM detský krojovaný ples.
 • Pracovníci Technických služieb mesta Trnavy vyrúbali takmer 100 čerešní v čerešňovom stromoradí od Trnavy do Kamenného mlyna, bez odsúhlasenia zo strany orgánov štátnej ochrany prírody a Okresnej pamiatkovej správy.
 • Miestna organizácia Slovenského ovocinárskeho a záhradkárskeho zväzu v Bielom Kostole v spolupráci s miestnou organizáciou Slovenského zväzu žien usporiadali výstavu ovocia, zeleniny a kvetov spojenú s výstavou výšiviek.
 • Futbalisti Bieleho Kostola pod hlavičkou PS Trnava–Biely Kostol obsadili 3. miesto v III. triede skupiny B okresných majstrovstiev v ročníku 1977/1978. Po jesennej časti súťaže boli na 4.mieste, keď prehrali iba v poslednom zápase v Kátlovciach 0:1 a kontumačne s Košolnou.

1988

 • 30. január – Na škole prebehol prvý krát slávnostný zápis prvákov.
 • 7. február – Na rybníkoch v Kamennom mlyne sa usadilo osemnásť čajok malých. Bolo to prvý krát po 32 rokoch.
 • 10. a 11. september – V kultúrnom dome sa uskutočnila výstava ovocia, zeleniny a kvetov členov ZO Slovenského zväzu záhradkárov ale i diel šikovných rúk členiek ZO Slovenského zväzu žien.
 • December – V kultúrnom dome bojovali 4 družstvá poľnohospodárov zo Zavara, Siladíc, Jaslovských Bohuníc a Trnavy v okresnej súťaži Čo vieš o ZSSR.
 • Mestský národný výbor v Trnave sa zaviazal v rámci investičnej akcie Z zrealizovať druhú etapu plynofikácie Bieleho Kostola.
 • Futbalisti pod hlavičkou PS Trnava obsadili v sezóne 1987/1988 v Okresných majstrovstvách III. A triedy posledné 14. miesto a zostúpili do IV.A triedy. Tu boli po jesennej časti na 1. mieste so skóre 52:8 a s trojbodovým náskokom pred Červeníkom.

1998

 • 23. január – Uzavretá zmluva o vstupe do „Združenia obcí v povodí Parnej“.
 • 8. február – V kultúrnom dome sa konal maškarný ples detí ZŠ a MŠ.
 • Návrh rozpočtu výdavkov obce na rok 1988 bol 2 655 000,- Sk.
 • Biely Kostol mal 1 100 obyvateľov.
 • V škole sa zaviedol anglický jazyk už pre žiakov 1. ročníka.
 • Bol zatvorený klub dôchodcov.
 • Bola pozastavená činnosť klubu mladých z dôvodu ničenia obecného majetku.
 • Bol sprevádzkovaný hlavný kanalizačný zberač.
 • Boli dokončené šatne a soc. zariadenia na futbalovom ihrisku.
 • Mužstvo futbalistov Bieleho Kostola skončilo v sezóne 1997/1998 v VII. lige na 6. mieste a po jesennej časti bolo na 10.mieste.

2008

 • 30. marec – Uskutočnil sa 31. ročník miestnej výstavy vín, na ktorej sa zúčastnilo okolo 100 organizovaných záhradkárov z obce.
 • Začala sa realizovať nová individuálna bytová výstavba v chotárnej časti Podolky.
 • Počas stavby cesty pre novú IBV sa našli v troch jamách artefakty z doby bronzovej.
 • Biely Kostol mal 1 325 obyvateľov.
 • Organizácia dôchodcov evidovala 63 platných členov.