Navigácia

Obsah

Miestne dane a poplatky

MIESTNE DANE

Podrobné informácie o podmienkach ukladania miestnych daní a ich výške sú uvedené vo všeobecne záväznom nariadení VZN č. 4/2021 o miestnych daniach na území obce Biely Kostol účinnom od 1.1.2022. Informácie o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sú uvedené vo VZN č.5/2021 o miestnom poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad na území obce Biely Kostol. Znenie týchto VZN nájdete v časti  Zverejňovanie, VZN pod konkrétnym rokom, kedy bolo VZN vydané.

Upozorňujeme na oznamovaciu povinnosť správcovi dane v prípade, že nastane nová skutočnosť, ktorá súvisí s daňovou povinnosťou daňovníka. Napr. aj uhynutie psíka (ktorý je predmetom dane) je potrebné oznámiť do 30 dní, pretože zanikla daňová povinnosť. 

Tlačivo Priznanie k dani z nehnuteľností si môžete stiahnuť tu (776.57 kB)

SPRÁVNE POPLATKY

Osvedčenie podpisu     2,00 €
Osvedčenie listiny   2,00 €
Rybársky lístok 1 ročný    7,00 €
Rybársky lístok 3 ročný 17,00 €
Potvrdenie o trvalom pobyte   5,00 €
Rozhodnutie o povolení úľavy na dani       9,50 €
Ohlásenie drobnej stavby     10,00 €
Rozkopávkové povolenie       80,00 €

POPLATKY OBCI BIELY KOSTOL

poplatky platné od 1.5.2022

Prenájom KD – veľká sála 170,00 € (pre občanov s trvalým pobytom v obci) + v zimnom období príplatok za energie
  400,,00 € (pre ostatných súkromných záujemcov) +v zimnom období príplatok za energie
Prenájom KD – vestibul 120,00 € (pre občanov s trvalým pobytom v obci) + v zimnom období príplatok za energie
  200,00 € (pre ostatných súkromných záujemcov) + v zimnom období príplatok za energie
Kultúrno-spoločenské akcie v KD 200,00 € + v zimnom období príplatok za energie
Prenájom domu smútku 15,00 €
Prenájom hrobového miesta 34,00 €/1hrob alebo 67,00 €/2hrob (na 10 rokov)
Prenájom urnového miesta 24,00 €/1 urna na 10 rokov
Vyhlásenie v miestnom rozhlase 15,00 € (pre miestnych podnikateľov 5 €)
Prenájom predajného miesta na 1 deň              5,00 €, nadrozmerné 10,00 €

POPLATKY ZA ULOŽENIE ODPADU NA ZBERNOM DVORE

Objemový odpad z domácnosti

Drobný stavebný odpad

Biologicky rozložiteľný zelený odpad

Ostatné odpady s obsahom škodlivých látok

Poplatky za prijatý odpad bude zamestnanec zberného dvora vyberať na mieste.