Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Informácia k poskytovaniu dotácií na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa v šk. r. 2021/2022

Typ: ostatné
ZŠ RužindolVážení rodičia, venujte prosím pozornosť nasledovným informáciám ohľadom stravovania na školách v šk.r. 2021/2022

Dňa 01.08.2021 nadobudnú účinnosť nasledovné právne úpravy zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dotáciách“):

- zákon č. 417/2020 Z.z. zo dňa 17.12.2020, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o dotáciách (https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2020/417/20210801.html) a

- návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o dotáciách, ktorý bol schválený NR SR dňa 22.06.2021(https://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony/zakon&ZakZborID=13&CisObdobia=8&CPT=506). Predmetný návrh zákona zatiaľ nebol podpísaný prezidentkou SR.

Vyššie uvedené právne úpravy od nového školského roku 2021/2022 prinášajú nasledovné zmeny v poskytovaní dotácií na stravu:

ukončenie plošného poskytovania dotácií na stravu v ZŠ a poslednom ročníku MŠ a doplnenie novej skupiny detí, ktoré majú nárok na poskytnutie dotácie. Novou skupinou detí, na ktoré bude možné poskytnúť dotáciu na stravu sú deti, ktoré žijú v domácnosti, ktorej členovia si neuplatnili, alebo nemohli uplatniť nárok na daňový bonus. V nadväznosti na uvedené dochádza k zmene okruhu oprávnených detí a dotácia sa poskytuje:

§ v zmysle § 4 ods. 3 písm. a) zákona o dotáciách na každé dieťa, ktoré navštevuje MŠ alebo ZŠ a v MŠ alebo v ZŠ je najmenej 50 % detí z domácností, ktorým sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi;

§ v zmysle § 4 ods. 3 písm. b) zákona o dotáciách na dieťa, ktoré navštevuje MŠ alebo ZŠ a žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi (ďalej len „dieťa v HN“) alebo ktorej príjem je najviac vo výške životného minima (ďalej len „dieťa v ŽM“),

§ v zmysle § 4 ods. 3 písm. c) zákona o dotáciách na dieťa, ktoré navštevuje posledný ročník MŠ alebo ZŠ a žije v domácnosti, v ktorej si ani jeden člen domácnosti neuplatnil na toto dieťa nárok na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa, ktoré dovŕšilo šesť rokov veku a nedovŕšilo 15 rokov veku, žijúce s ním v domácnosti podľa osobitného predpisu1(ďalej len „deti bez daňového bonusu), táto skutočnosť sa žiadateľovi podľa § 4 ods. 4 preukazuje čestným vyhlásením.

 

Poznámka: Vzhľadom na prechodné ustanovenie zákona č. 417/2020 Z.z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon o dotáciách, bude deťom v MŠ dotácia na stravu v mesiaci august 2021 poskytovaná bez zmeny (plošné poskytovanie dotácie deťom v poslednom ročníku MŠ).

Dotácia na stravu podľa § 4 ods. 3 písm. c) zákona o dotáciách sa poskytuje dieťaťu, ktoré dovŕšilo 6 rokov veku len v prípade, ak dotáciu nie je možné poskytnúť na každé dieťa v MŠ/ZŠ podľa § 4 ods. 3 písm. a) zákona o dotáciách alebo z dôvodu, že je dieťa v HN/ŽM podľa § 4 ods. 3 písm. b) zákona, t.j. žiadateľ dieťa bez daňového bonusu do Zoznamu detí oprávnených na poskytnutie dotácie na stravu uvádza len v tom prípade, ak nemá nárok na dotáciu podľa § 4 ods. 3 písm. a) alebo písm. b) zákona o dotáciách.

- zvýši sa suma dotácie na stravu na 1,30 eura za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo výchovno-vzdelávacej činnosti v MŠ alebo vyučovania v ZŠ a odobralo stravu;

 

- za vyučovanie v ZŠ sa považuje aj individuálne vzdelávanie, ktoré sa uskutočňuje bez pravidelnej účasti na vzdelávaní v ZŠ2.

 

V nadväznosti na vyššie uvedené zmeny zákona o dotáciách sa upravujú aj povinnosti žiadateľov o dotáciu, o ktorých si Vás týmto dovoľujeme informovať:

- bolo upravené tlačivo Zoznamu detí oprávnených na poskytnutie dotácie na stravu, ktorý žiadateľ predkladá ako povinnú prílohu k žiadosti a ktorý slúži aj na oznamovanie zmien, resp. aktualizovanie skutočností rozhodujúcich na výpočet sumy dotácie. Nové zoznamy detí jednoznačne stanovujú titul nároku dieťaťa na poskytnutie dotácie na stravu (dotácia poskytovaná na každé dieťa v MŠ/ZŠ, deti v HN, deti v ŽM, deti bez daňového bonusu);

 

- do Zoznamu detí oprávnených na poskytnutie dotácie na stravu, žiadateľ okrem doteraz uvádzaných detí v ŽM a/alebo v HN uvádza aj deti bez daňového bonusu. Neuplatnenie si nároku na daňový bonus rodič preukazuje žiadateľovi čestným vyhlásením, že ani jeden člen domácnosti si daňový bonus neuplatnil. V tejto súvislosti uvádzame, že zriaďovateľ – školu má upozorniť zákonného zástupcu dieťaťa, resp. fyzickú osobu, v ktorej starostlivosti je dieťa, že ak by si v čase poskytovania dotácie na stravu uplatnil daňový bonus je povinný o uvedenom zriaďovateľa – školu bezodkladne informovať s tým, že si musí byť vedomý právnych dôsledkov nepravdivého vyhlásenia (trestný čin podvodu podľa § 221 zákona č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov) a povinnosti vrátiť všetky finančné prostriedky poskytnuté na toto dieťa ako dotáciu na stravu. Vzor čestného vyhlásenia nájdete v prílohe.

 

- v prípade, ak rodič informuje žiadateľa – školu , že nárok na daňový bonus si ani jeden člen domácnosti neuplatnil, alebo si nemohol uplatniť v priebehu školského roka, žiadateľ postupuje v zmysle § 4 ods. 10 písm. a) zákona o dotáciách tak ako doteraz a zmeny v skutočnostiach rozhodujúcich pre výpočet sumy dotácie oznamuje do konca kalendárneho mesiaca, v ktorom zmena nastala. V tejto súvislosti uvádzame, že dieťa, pri ktorom nastala zmena (deti v HN, ŽM, bez daňového bonusu) bude oprávnené na poskytovanie dotácie od prvého dňa v mesiaci, ktorý nasleduje po mesiaci, v ktorom žiadateľ – škola predloží zmenový zoznam na úrad;

 

- dotáciu je možné poskytovať počas celého školského polroka, a to aj vtedy, ak sa počas tohto školského polroka zníži počet detí z domácností z HN, pod 50 % celkového počtu detí v MŠ alebo v ZŠ alebo sa zmenia príjmové pomery domácností uvedené v § 4 ods. 3 písm. b) zákona o dotáciách (deti v HN a v ŽM). Uvedené sa netýka poskytovania dotácií pre deti bez daňového bonusu, nakoľko v prípade, ak by si fyzická osoba, v ktorej starostlivosti je dieťa (napriek čestnému vyhláseniu) počas vyplácania dotácie na stravu uplatnil nárok na daňový bonus, tak dotácia bude dieťaťu poskytovaná neoprávnene od dátumu uplatnenia si daňového bonusu. Takéto dieťa si žiadateľ nemôže zahrnúť do zúčtovania poskytnutej dotácie na stravu.

 

K poskytnutiu dotácií na stravu je nevyhnutné predložiť:

 

§ potvrdenie, že dieťa žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi,

§ potvrdenie, že dieťa žije v domácnosti, ktorej príjem je najviac vo výške sumy životného minima,

§ čestné vyhlásenie o neuplatnení nároku na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa.

 

Žiadame poslať všetky potrebné dokumenty rodičov, ktorých sa uvedená zmena týka, na adresu: jedalenruzindol@gmail.com do 19.07.2021.

 

Informácia k poskytovaniu dotácií na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa v šk.doc (35.5 kB)

čestné vyhlásenie strava.doc (28.5 kB)

 

čestné vyhlásenie strava.pdf (125.01 kB)

Informácia k poskytovaniu dotácií na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa v šk.pdf (368.24 kB)


Prílohy

Vytvorené: 9. 7. 2021
Posledná aktualizácia: 9. 7. 2021 12:18
Autor: Správce Webu