Biely Kostol - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Úradná tabuľa - Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Registratúrna značka: Výst.BKO-277-2023

Obec Biely Kostol ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 22.9.2023 začala na základe žiadosti navrhovateľa konanie č. BKO-277/2023 o vydanie súhlasu na výrub 1 ks orecha, 1 ks brezy a 1 ks dreviny rastúcich na pozemku registra "C" parc. č. 807/1 v k. ú. Biely Kostol, z dôvodu "Uvedené stromy sú už viac rokov vyschnuté a opadávajú z nich haluze."

Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných dní odo dňa zverejnenia, písomne na adresu: Spoločný obecný úrad, Kollárova 8, 91702 Trnava alebo elektronicky do elektronickej schránky obce Biely Kostol.

Dátum zvesenia: 11. 10. 2023 Zodpovedá: Správce Webu