Navigácia

Obsah

VZN

Platné VZN do roku 2018 nájdete na úradnej tabuli v časti archívnych záznamov po zvolení príslušného roku.

 

VZN č.1/2019 Štatút obce -  VZN č. 1/2019.pdf (1.23 MB)

VZN č.3/2019 o chove a držaní zvierat na území obce Biely Kostol - VZN č.3 2019.pdf (289.45 kB)

VZN č.4/2019 o ustanovení miestneho poplatku za rozvoj na území obce Biely Kostol  a o regulatívoch rozvoja obce -VZN č. 4/2019

VZN č.5/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Biely Kostol na kalendárny rok 2020 a ďalšie zdaňovacie obdobia - VZN č. 5/2019

Rok 2020

VZN č. 1/202 o Participatívnom komunitnom rozpočte obce Biely Kostol - VZN č. 1/2020

VZN č. 2/2020 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov Materskej školy a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Biely Kostol - VZN č. 2/2020