Navigácia

Obsah

VZN

Platné VZN do roku 2018 nájdete na úradnej tabuli v časti archívnych záznamov po zvolení príslušného roku.

 

VZN č.1/2019 Štatút obce - VZN 1-2019 Štatút obce.pdf (212.86 kB)

VZN č.3/2019 o chove a držaní zvierat na území obce Biely Kostol - VZN 3-2019 -o-chove-zvierat Biely Kostol.pdf (289.05 kB)

VZN č.5/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Biely Kostol na kalendárny rok 2020 a ďalšie zdaňovacie obdobia - VZN č. 5/2019

Rok 2020

VZN č. 1/2020 o Participatívnom komunitnom rozpočte obce Biely Kostol - VZN č 1/2020

VZN č. 2/2020 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov Materskej školy a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Biely Kostol - VZN č.2/2020

VZN č. 3/2020, ktorým sa mení a dopĺňa Územný plán obce Biely Kostol - VZN č.3/2020

VZN č. 4/2020 o ustanovení miestneho poplatku za rozvoj na území obce Biely Kostol - VZN 4 2020.pdf (153.9 kB)

Dodatok č. 1 k VZN č. 3/2019 o chove a držaní zvierat na území obce Biely Kostol - Dodatok č.1 k VZN č. 3/2019 o chove a držaní zvierat na území obce Biely Kostol

VZN č. 5/2020 o miestnych a daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Biely Kostol na kalendárny rok 2021 a ďalšie zdaňovacie obdobia - VZN 5 2020 .pdf (211.92 kB)