Navigácia

Obsah

Verejné obstarávanie

 

Výzva na predloženie cenovej ponuky - Nákup traktora s príslušenstvom

Výzva na predloženie cenovej ponuky - "Rekonštrukcia zberného dvora"

Výzva na predloženie cenovej ponuky - "Rekonštrukcia materskej školy" (46.56 kB)

Prílohy k Výzve na predloženie cenovej ponuky "Rekonštrukcia materskej školy"

1. Projektová dokumentácia (2.43 MB)

2. Výkaz-výmer (43.5 kB), elektroinštalácie (12.28 kB) zdravotechnika (14.55 kB)

3. Návrh zmluvy (36.78 kB)

4. Čestné prehlásenia (14.35 kB)

 

Profil verejného obstarávateľa

Obec Biely Kostol je podľa § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov  verejným obstarávateľom a pri zadávaní zákaziek na dodanie tovarov, uskutočnenie stavebných prác a poskytovanie služieb je povinná používať postupy podľa tohto zákona.

Identifikácia verejného obstarávateľa:
Obec Biely Kostol
Pionierske námestie č. 18
919 34  Biely Kostol

Starostka - doc. Ing. Iveta Paulová, PhD., MBA

Telefón: 0911 582 082
E-mail: obec@bielykostol.sk
Web: www.bielykostol.sk

Zadávanie zákaziek zabezpečuje obec Biely Kostol v zmysle zákona č.343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, respektíve odborne spôsobilej osoby. Podľa § 5 zákona o verejnom obstarávaní podľa finančných limitov sú:

  1. zákazky nadlimitné, zverejňované v Úradnom vestníku Európskej únie, ktorý je dostupný online na webovej stránke simap.europa.eu a vo Vestníku verejného obstarávania, ktorý je dostupný aj on-line na webovej stránke Úradu pre verejné obstarávania v sekcii Vestník - www.uvo.gov.sk.
  2. zákazky podlimitné, zverejňované on-line na web stránke obce Biely Kostol, resp. vo Vestníku verejného obstarávania, ktorý je dostupný aj online na webovej stránke Úradu pre verejné obstarávanie v sekcii Vestník - www.uvo.gov.sk.
  3. zákazky s nízkou hodnotou