Navigácia

Obsah

Späť

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Obec Šelpice ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa10.02.2020 začala na základe žiadosti navrhovateľa správne  konanie č. SEL-23/2020 o vydanie súhlasu na výrub - 19 ks tujovca východného, 6 ks tamarišky päťtyčinkovej, 3 ks smreka pichľavého, 2 ks borovice lesnej, 2 ks borovice čiernej, 2 ks borovice hladkej, 2 ks jablone, 1 ks javora, 1 ks brezy previsnutej, 1 ks tavoľníka van houteho, 1 ks borievky netatovej - rastúcich na pozemku parc. č. 796/7, 796/1, 793/2, 962, 950/1 v k. ú Biely Kostol z dôvodu revitalizácie verejného priestoru. Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných  dní odo dňa zverejnenia písomne na adresu : Spoločný obecný úrad,  Kollárova 8, 91702 Trnava  alebo elektronicky do elektronickej schránky obce Šelpice.

Vyvesené: 25. 2. 2020

Dátum zvesenia: 6. 3. 2020

Zodpovedá: Správce Webu

Späť