Navigácia

Obsah

Obec ako stavebný úrad

V zmysle platnej legislatívy je na území svojho katastra stavebným úradom obec Biely Kostol. Pôsobnosť stavebného úradu je preneseným výkonom štátnej správy na úseku výstavby. Prevažnú väčšinu agendy stavebného úradu vykonáva pre obec SPOLOČNÝ OBECNÝ ÚRAD (adresa: Kollárova ul. č.8, 917 02 Trnava). Zostávajúcu časť agendy potom vykonáva priamo OBECNÝ ÚRAD v Bielom Kostole (adresa: Pionierske nám. č.18, 919 34 Biely Kostol).  

Agenda v kompetencii OBECNÉHO ÚRADU:

 

Kedy je potrebné OHLÁSENIE stavebnému úradu:

a) pri jednoduchej stavbe, jej prístavbe a nadstavbe, ak tak určil stavebný úrad v  územnom rozhodnutí,

b) pri drobných stavbách, ktoré plnia doplnkovú funkciu k hlavnej stavbe a ktoré nemôžu podstatne ovplyvniť životné prostredie;

c) pri stavebných úpravách, ktorými sa podstatne nemení vzhľad stavby, nezasahuje sa do nosných konštrukcií stavby, nemení sa spôsob užívania stavby a neohrozujú sa záujmy spoločnosti;

d) pri udržiavacích prácach, ktoré by mohli ovplyvniť stabilitu stavby, požiarnu bezpečnosť stavby, jej vzhľad alebo životné prostredie a pri všetkých udržiavacích prácach na stavbe, ktorá je kultúrnou pamiatkou,

e) pri stavbách elektronických komunikačných sietí (nosiče telekomunikačných zariadení) umiestňovaných na existujúcich objektoch, ktoré nepresahujú výšku 6 m, šírku 2, 5 m a nezasahujú do nosných konštrukcií stavby,

f) pri prízemných stavbách elektronických komunikačných sietí, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 25 m2 a výška 4, 5 m,

g) pri výmene alebo dopĺňaní telekomunikačných zariadení na existujúcich stavieb elektronických komunikačných sietí, keď nedôjde k zmene stavby.

 

Kedy NIE JE POTREBNÉ ani OHLÁSENIE stavebnému úradu:

Pri jednoduchých, nenáročných stavebných prácach a bežných udržiavacích prácach, ako sú najmä:

a) opravy fasády, opravy a výmena strešnej krytiny alebo povrchu plochých striech, výmena odkvapových žľabov a odtokových zvodov, opravy oplotenia a výmena jeho častí, ak sa tým nemení jeho trasa,

b) opravy a výmena nepodstatných stavebných konštrukcií, najmä vnútorných priečok, omietok, obkladov stien, podláh a dlažby, komínov, okien, dverí a schodišťových zábradlí,

c) údržba a opravy technického, energetického alebo technologického vybavenia stavby, ako aj výmena jeho súčastí, ak sa tým zásadne nemení jeho napojenie na verejné vybavenie územia ani nezhorší vplyv stavby na okolie alebo na životné prostredie, najmä výmena klimatizačného zariadenia, výťahu, vykurovacích kotlov a telies a vnútorných rozvodov,

d) výmena zariaďovacích predmetov, najmä kuchynských liniek, vaní, vstavaných skríň,

e) maliarske a natieračské práce.

 

Čo sú DROBNÉ STAVBY :

Drobné stavby sú stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu (napr. pre stavbu na bývanie, pre stavbu občianskeho vybavenia, pre stavbu na výrobu a skladovanie, pre stavbu na individuálnu rekreáciu) a ktoré nemôžu podstatne ovplyvniť životné prostredie, a to:

Stavebník je povinný uskutočnenie drobnej stavby vopred písomne ohlásiť obecnému úradu a začať uskutočňovať drobnú stavbu môže len na základe písomného oznámenie obecného úradu, že proti jej uskutočneniu nemá námietky, v lehote do dvoch rokov od jeho doručenia, pokiaľ obecný úrad neurčí inak.

Obecný (stavebný) úrad môže určiť, že ohlásenú drobnú stavbu možno uskutočniť len na základe stavebného povolenia.

 

Prílohy k ohláseniu drobnej stavby:

  1. list vlastníctva (stačí z internetu)
  2. písomné splnomocnenie v prípade, že stavebník poverí na vybavenie žiadosti inú fyzickú alebo právnickú osobu
  3. jednoduchý technický opis
  4. jednoduchý situačný výkres
  5. súhlas všetkých ostatných spoluvlastníkov nehnuteľnosti k uskutočneniu drobnej stavby / ak sú spoluvlastníci)
  6. písomná dohoda s vlastníkom stavby, ak drobnú stavbu bude uskutočňovať nájomca
  7. rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia dotknutých orgánov, vyžadované podľa osobitných predpisov (ak sú potrebné)
  8. vyjadrenie – súhlas vlastníkov susedných nehnuteľnosti , v prípade že tieto budú výstavbou dotknuté
  9. vyhlásenie kvalifikovanej osoby (stavebný dozor), že bude zabezpečovať odborné vedenie stavby, uskutočňovanej svojpomocou