Navigácia

Obsah

Vybavujem si...

Na Obecnom úrade v Bielom Kostole si vybavíte:

Prihlásenie na trvalý pobyt

na počkanie a bez poplatku
Potrebné doklady:

Odhlásenie z trvalého pobytu

Zmena trvalého pobytu

Prihlásenie na prechodný pobyt

na počkanie a bez poplatku
Potrebné doklady:

Prvý občiansky preukaz

na počkanie a bez poplatku
Potrebné doklady:

Potvrdenie o trvalom pobyte

na počkanie, poplatok 5,00 €
Potrebné doklady:

Pridelenie súpisného čísla

do 30 dní, poplatok 3,00 €
Potrebné doklady:

Rybársky lístok

na počkanie, poplatok 7,00 €, alebo 17,00 €

Osvedčenie listín a podpisov na listinách

na počkanie – do 6 podpisov, 6 strán

na dohodnutý termín – viac, ako 6 podpisov, 6 strán

1 strana 2,-€, 1 podpis 2,-€

Pri osvedčení listín obec zodpovedá za to, že kópia listiny alebo jej odpis sa zhoduje s predloženým originálom.
Pri osvedčení podpisu na listine obec zodpovedá za to, že podpis na listine urobila alebo uznala za vlastný fyzická osoba, ktorej podpis je osvedčený a že sa podpísala do osvedčovacej knihy.

Potrebné doklady:

 

 

Vyhotovenie odpisu (fotokópie), listinnej podoby elektronického dokumentu, výpisu alebo písomnej informácie z úradných kníh, úradných záznamov, evidencií, registrov listín a zo spisov alebo súkromných spisov v úradnej úschove, za každú aj začatú stranu .....       2,- €

(Zákon č. 145/1995 Z. z.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o správnych poplatkoch)

 

Žiadosť o povolenie zriadenia vjazdu z miestnej komunikácie na susednú nehnuteľnosť - 30,-€

(Zákon č. 145/1995 Z. z.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o správnych poplatkoch,položka č.85 písmena c/)