Navigácia

Obsah

Starostka obce na funkčné obdobie 2022-2026

s

Starostka obce: doc. Ing. Iveta Paulová, PhD.,MBA                            

Telefón - mobil:0948 875150
E-mail: starosta@bielykostol.sk

 

Starosta je predstaviteľom obce a jej najvyšším výkonným orgánom. Funkcia starostu je verejnou funkciou. Volia ho obyvatelia obce v priamych voľbách na štyri roky. Výkon funkcie starostu sa končí uplynutím funkčného obdobia a zložením sľubu nového starostu.

Starosta obce zvoláva a vedie zasadnutia obecného zastupiteľstva, podpisuje ich uznesenia, zastupuje obec vo vzťahu k štátnym orgánom, k fyzickým i právnickým osobám, rozhoduje o všetkých veciach správy obce, ktoré nie sú zákonom alebo štatútom obce vyhradené obecnému zastupiteľstvu. Starosta je štatutárnym orgánom v majetkovoprávnych vzťahoch obce a v pracovnoprávnych vzťahoch zamestnancov obce. V administratívnoprávnych vzťahoch je správnym orgánom.

 

Starostke obce Biely Kostol  bolo udelené prestížne ocenenie "Otvorená samospráva", ktoré potvrdzuje presadzovanie princípov transparentnosti a otvorenosti v samospráve.

plat starostu

História štatutárov v predchádzajúcich obdobiach