Navigácia

Obsah

VYBAVOVANIE SŤAŽNOSTÍ

 

Základný právny predpis je zákon č. 9/2010 o sťažnostiach v znení neskorších predpisov.

Sťažnosť musí byť písomná a možno ju podať:

  1. písomne
  1. elektronicky na adresu: obec@bielykostol.sk

 

Sťažnosť musí obsahovať všetky náležitosti uvedené v ustanoveniach zákona o sťažnostiach:

 

Zo sťažnosti musí byť jednoznačné, proti komu smeruje, na aké nedostatky poukazuje a čoho sa sťažovateľ domáha.

 

Obec sťažnosť vybaví v lehote 60 pracovných dní. Ak je sťažnosť náročná na prešetrenie, je možné lehotu 60 pracovných dní na jej vybavenie predĺžiť o 30 pracovných dní. O predĺžení lehoty rozhoduje starosta obce.

 

VYBAVOVANIE PETÍCIÍ

 

Základný právny predpis: zákon č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov.

Obec pri vybavovaní petícií postupuje v súlade s ustanoveniami zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov.

Lehota na vybavenie petície je 30 pracovných dní od jej doručenia alebo odstránenia nedostatkov.

Vo zvlášť zložitých prípadoch obec oznámi zástupcovi petície, že petícia sa vybaví v lehote najneskôr 60 pracovných dní.